VEDTÆGTER

FOR

Støtteforeningen


Vig Tuske- og kræmmermarked

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er “Støtteforeningen Vig Tuske- og Kræmmermarked”, stiftet 19. januar 1993.Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune.

§ 2 FORMÅL

Med sine dybe rødder i Vig Handelsforening er det foreningens formål at virke aktivt for og støtte almennyttige og kulturelle aktiviteter, primært i Vig.

§ 3 UDLODNINGER

Den del af foreningens formue, som ikke er nødvendig for den daglige drift, skal udloddes i henhold til §2 Udlodninger kræver, at mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er enig heri og bestyrelsen er fuldtallig ved beslutningen. Ved et bestyrelsesmedlems forfald indkaldes suppleant.

§ 4 MEDLEMMERNE

Som medlemmer kan optages enhver person eller forening som vil støtte §2.Idræts- ,ungdoms- og politiske foreninger kan ikke optages som medlemmer. Hvert medlem har èn stemme.

§ 5

Bestyrelsen afgør om en forening eller person kan optages som medlem. Nægtes optagelse kan ansøgeren begære afgørelsen forelagt generalforsamlingen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.

§ 6 KONTINGENT
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og opkræves i april kvartal. Bestyrelsen og revisorer samt suppleanter er kontingentfrie medlemmer.Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7 BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 4 medlemmer vælges i lige år, 3 i ulige år, for en 2 årig periode,samt 1 suppleant for 1 år af gangen. Ligeledes vælges 2 revisorer, der er på valg skiftevis hvert år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

§ 8
Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger, samt har ansvar for foreningens regnskab og medlemsfortegnelse.

§ 9
Foreningens revisorer gennemgår regnskabet med bilag og tilbagesender dette med deres påtegninger.

§ 10 GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel, enten ifølge beslutning truffet på generalforsamlingen, eller i bestyrelsen, eller hvis 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af dagsorden.

§ 11
Til at lede forhandlingerne på generalforsamlingen, i henhold til dagsordenen, vælges en dirigent.Afstemninger sker ved almindelig stemmeflerhed og ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 1 af de tilstedeværende medlemmer.Vedtægtsændringer kræver accept fra mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, samt af et flertal i Vig Handelsforenings bestyrelse, inden forelæggelse på generalforsamlingen. Ændringsforslag skal godkendes af Vig Handelsforening. Der fordres til vedtægternes ændring 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres skriftligt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. På alle generalforsamlinger skal en medlemsliste være tilstede.

§ 13
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt

§ 14
Beslutninger og forhandlinger truffet på generalforsamlingen indføres i forhandlingsprotokollen, som underskrives af dirigenten.

§ 15 OPLØSNING
Foreningen kan kun opløses på en særlig indkaldt generalforsamling hvis 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor og 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede.I tilfælde af opløsning af foreningen fordeles foreningens formue efter den på opløsningstidspunktet siddende bestyrelses bestemmelse i overensstemmelse med formålsparagraffen.Ved denne beslutning skal bestyrelsen være fuldtallig.I tilfælde af, at der ikke møder et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, indvarsles til en ny ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger og denne tager da beslutning uden hensyn til de fremmødtes antal. Dog fordres, at 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer, for at beslutningen kan have gyldighed.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. november 2004.
§1 ændret fra Trundholm Kommune til Odsherred Kommune 30/3-2009

Dirigent: Ole Friberg
Forside